Gạch vữa xây nhà

Toàn cảnh về các công cụ được sử dụng làm nền tảng cho Website HugoDesign

1 – Nhà cung cấp Domain đang dùng :

 • Namecheap

2 – Nhà cung cấp Hosting đang dùng :

 • Namecheap

3 – Nền tảng Web đang dùng :

 • WordPress
+ Theme hiện tại :
 • Plaino
+ Danh sách các Plugin đã cài đặt :
 1. All-in-One WP Migration
 2. Anything Order by Terms
 3. Anti-Spam
 4. Crafty Social Buttons
 5. Crayon Syntax Highlighter
 6. Easy Digital Downloads
 7. ImageInject
 8. Menu Icons
 9. Newsletter
 10. NM Contact Forms
 11. Q2W3 Fixed Widget
 12. Table of Contents Plus
 13. WordPress Popular Posts
 14. Yoast SEO

4 – Phát triển, Đồ họa và Nội dung :

+ Công cụ Phát triển Web :
 1. Sublime Text
 2. FileZilla Client
 3. Wampserver64
 4. Google Chrome
+ Công cụ Đồ họa :
 1. Adobe Photoshop 2017
 2. Adobe Illustrator 2017
 3. Adobe After Effects CC 2017